PROSPEKT & AKTIE KØB

Læsbarhed forbedres, hvis du downloader prospektet til din PC. Download ved at trykke på skyen nedenfor.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Regler for anvendelse af pensionsmidler

Hvilke midler kan anvendes ?

Det er kun midler fra rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparinger i pengeinstitutter, der kan anvendes til køb af unoterede aktier. Der skal være opsparet mindst 500.000 kr., for at reglerne kan anvendes, og de 500.000 kr. skal være opsparet i samme pengeinstitut.

Hvad kan der investeres i ?

Det selskab, der investeres i, skal være hjemmehørende i EU/EØS. Der kan dermed investeres ikke blot i danske selskaber, men også i fx tyske, svenske og norske selskaber.

Der skal være tale om aktieselskaber eller selskaber, der kan sidestilles hermed. Der kan under særlige betingelser også investeres i kommanditselskaber.

Der stilles ikke krav til aktiviteten i det selskab, der investeres i. Det må gerne være et investerings- eller holdingselskab, og der er intet til hinder for, at selskabet investerer hele eller dele af sin formue i selskaber uden for EU/EØS. Selskabet må dog ikke have til formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende til aktionærerne.

Der stilles heller ikke krav til de andre aktionærer i selskabet.

Maksimums- & minimumsinvestering ?

Der må højst investeres 20 % af den del af pensionsopsparingen, der – på investeringstidspunktet – ligger under 2 mio. kr., højst 50 % af den del af opsparingen, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr. og højst 75 % af den del af opsparingen, der ligger over 4 mio. kr.

Der skal mindst investeres 100.000 kr. i selskabet.

Hvor mange aktier kan jeg købe ?

Der er ingen øvre grænse for hvor mange aktier du kan købe, men en minimums grænse på 10 stk.

Husk når du køber, at få overkursen skrevet med på dit tilsagn F.eks:

10 aktier =  10.400 kr

30 aktier=   31.200 kr

75 aktier =  78.000 kr

150 aktier = 156.000 kr

Kan jeg overdrage mine aktier, til f.eks. børn ?

Man kan altid overdrage sine aktier til andre. Dette skal blot meddeles advokaten som administrerer ejerbogen. Vær opmærksom på, at det kan være behæftet med en mindre omkostning.

Kan jeg sælge mine aktier ?

Da aktien er såkaldt illikvid og ikke børsnoteret, kan den ikke blot sættes til salg på børsen. Måtte man som aktionær ønske at sælge sin aktie, skal man selv finde en køber. Konkret kan man henvende sig til Dansk Økojord a/s og bede om, at selskabet formidler et ønske om et salg til potentiel køber. Køber og sælger klarer selv handlen og aftaler selv prisen. Dette er således Dansk Økojord a/s uvedkommende.

Kan jeg købe sammen med min ægtefælle ?

Nej, et køb kræver et cpr. nr. og dermed en juridisk person

Hvor står mine aktier ?

Ens erhvervede aktier står i en ejerbog som administreres af selskabets advokat ; Rödstenen advokater , Dalgas Avenue 42, 8000Aarhus C.

Hvad er kursen på min aktie ?

Kursen på ens aktie bliver bestemt ved aflevering af årsrapporten i forbindelse med den årlige generalforsamling. Kursen på aktien kaldes ‘indre værdi’. Kursen kan også være vurderet på en handelsværdi, hvilket betyder, at kursen bestemmes af, hvad man vil betale for en given aktie i fri handel. Det bedste bud er dog kurs 100, måtte nogen ønske at købe aktie ved bestående aktionær. 

Det er aktionærens eget ansvar at meddele skat ved selvangivelse angående indestående i illikvide aktier.

Nuværende prospekt giver mulighed for, at købe aktier frem til 2024 og derved mulighed for, at opnå aktiekapital på 80 milioner.

Tidl. prospekt (fra 1. september 2017) grundlagde første 27,3 mio. kr. 

Download tidligere prospekt & tillægsprospekt her. Gamle_Prospekt.pdf  & tillægsprospekt