EJENDOMME

Med nu i alt 7 investeringer har Dansk Økojord a/s nu købt 430 hektar, siden selskabet blev stiftet i februar 2018. Således er der nu investeret mere end 51 mio. kr. Læs om de enkelte ejendomme herunder.

"Bavngård", Sinding Hedevej 6, Silkeborg

Lige udenfor Silkeborg på landevejen mod Viborg, ligger en lille by kaldet Skægkær og få km. mod vest kommer byen Sinding efterfulgt af byen Kragelund. Her investerede Dansk Økojord a/s 1 marts i 233 hektar. Egentlig er der tale om 2 ejendomme, en beliggende i Skægkær og en i Kragelund, men det var en samlet bedrift med 240 malkekøer. Planen er at ejendommen i Kragelund, også kaldet Bavngård, skal sælges videre til vores forpagter, Jonathan Nielsen. Bavngård sælges til Jonathan i løbet af året, når han har afviklet sit nuværende hus. Bavngård bliver med ca. 3 hektar basis for Jonathans videre drift. Jonathans far driver i dag en økologisk mælkeproduktion, faktisk i Sinding. Planen er at Jonathan skal huse sin fars ungdyr i staldene på Bavngård og samtidigt producere en masse god økologisk foder til sin fars køer, den gode mælk fra dem havner på Them mejeri, måske du har smagt nogle af deres gode økologiske oste.

Bavngård

Grundlæggende skal Jonathan være økologisk planteavler og leje stalden ud til ungdyr. Jonathan har store planer med sin planteavl, alt fra kartofler, grovfoder til køer, frøgræs og til korn.

Ved Bavngård er der endvidere 16 hektar drikkevandsområde, som vi nu sikrer med en økologisk drift i overfladen, altså endnu et område som frisættes for mødet med pesticider.

Den anden ejendom, som ligger i Skægkær bliver solgt fra i løbet af den nærmeste fremtid. Det betyder at man kan erhverve en ejendom med ca. 19 hektar, heraf ca. 9 hektar fredskov bynært til Silkeborg. I alt betyder det, at når alle handler er på plads ultimo 2019, har Dansk Økojord a/s sikret omlægning af 211 hektar tæt på Silkeborg og den skønne natur i området.

"Bjørnekær", Brændholtvej 76, 4350 Ugerløse

Syd for Holbæk lige nedenfor Brorfelde tæt op til Ugerløse er der investeret i 55 hektar konventionel landbrugsjord, som bliver omlagt til økologisk fra 1 august 2019. Dansk Økojord a/s har alene investeret i jorden. Bygningsmassen er købt af Thomas Forsingdal Hansen, som således forpagter alt jorden ved Dansk Økojord a/s.

Thomas er en ung mand på 38 år som ved siden af sit job ved Banedanmark, nu skal bruge sine mange års erfaring fra landbrug hos både familie og venner, for slet ikke at tale om sin tid hos en maskinstation, til at drive en alsidig økologisk planteproduktion. Arealerne ligger utroligt naturskønt og det meget bakkede terræn skaber nogle fantastiske formationer. Thomas har lagt nogle visionære planer for dels planteavlsbedriften dels den natur-og vildtpleje der skal foregå på arealerne. Der vil således være tale om en meget alsidig planteproduktion, hvor forskellige kornsorter vil indgå i et spændende sædskifte, herunder også sikring af en del permanentgræs og kløvergræs som forfrugt til bla. kornproduktionen.

Arealerne er kendetegnet ved at være naturrigt område, men også et naturfølsomt område. Her er § 3 områder, moser, mergelgrave, bevaringsværdige stendiger og hegn og meget store indvindingsområder for drikkevand til Ugerløse vandværk. Det hele er omgivet af rigtig meget fredskov.

Ovenstående (billedet) rapsmark står overfor at blive økologisk pr. 1 august 2019. ”

Thomas har sammensat et meget kompetent gårdråd som i samarbejde med Thomas og Dansk Økojord a/s vil udvikle på bedriften og meget gerne vise hvorledes at sårbar natur kan gå hånd i hånd med en sikring og udvikling af naturen og en decideret planteproduktion. Thomas har endvidere gjort sig en masse tanker om hvorledes der også kan foretages en række tiltag på bedriften i forhold til øget klimasikring, herunder er han optaget af hvordan der kan bindes mere kulstof i jorden og hvordan maskinparken kan gøres mere klimavenlig.

Der skal i den nærmeste fremtid indgås aftaler om konstruktive samarbejder med andre økologer i området.

"Lundtofthøj" Kværsvej 11, 6200 Aabenraa

23 økologiske hektarer indeklemt mellem nogle store konventionelle landmænd er nu sikret for eftertiden.

Kim Nielsson som har drevet ”Lundtofthøj” i mere end 34 år og på mange måder været dels meget aktiv i de økologiske kredse dels meget visionær på vegne af landbruget og økologien i særdeleshed, besluttede sig for i foråret 2018 at afhænde sin ejendom til Dansk Økojord a/s på meget favorable vilkår. Det var meget magtpåliggende for Kim at sikre næste generation en mulighed for at komme ind i erhvervet og ved samme lejlighed sikre, at det jord, som nu havde status af økologisk forblev økologisk. Hans ønske så han bedst ved en løsning hos Dansk Økojord a/s og rettede derfor henvendelse.

Ejendommen er beliggende i et meget skønt naturområde, bla. ligger den lige syd øst for Søgård sø, direkte syd for stort fuglereservat, gamle højmoser og sidst men ikke mindst er der konstateret den sjældne Hasselmus i området. Selve jorden som ligger tæt omkring ejendommen er med en overvejende del permanent græs og er en forholdsvis frugtbar jord, med store potentialer. Ejendommen er oplagt til en drift med højværdiafgrøder og kombineret med direkte salg til de omkringliggende byer. I en radius af 25 km ligger byerne Flensborg, Sønderborg, Gråsten og Aabenraa.

Et stort og velholdt stuehus omgivet af solitære træer og en skøn frugtplantage pryder i den grad Lundtofthøj.

Kims meget generøse tilbud gør at et ungt forpagterpar kan få den optimale start på livet som økologiske bønder og det med basis i både en frugtbar jord, et gedigen stuehus og en sund økonomi.

 

Truust Gade 85, 8882 Fårvang, Silkeborg kommune.

1 juli 2018 investerede Dansk Økojord a/s i landbrugsejendommen Truust Gade 85. Ejendommen er meget naturskønt beliggende ned til Gudenåen, al jorden støder direkte op til åen. Arealet er på 7,6 hektar.

Ejendommen er primært købt med det for øje at Dansk Økojord a/s har sin ”egen” ejendom, forståetsåledes at med den liberalisering af landbrugsloven i 2014, hvor det blev muligt at erhverve landbrugsjord overalt i landet, blot det blev lagt til en landbrugsejendom og at bopælspligten bliver opfyldt.

Med denne investering har selskabet nu en ejendom, som sætter os i stand til at erhverve jord overalt i landet, primært landbrugsjord uden tilhørende bygningsmasse. Det betyder at selskabet kan købe jordsom sin primære investering, da man nu er i besiddelse af en ejendom hvor jorden så kan lægges til. Detbetyder ikke at der ikke skal investeres i ejendomme med tilhørende bygningsmasse, men det betyder at selskabet har fået friheden til at erhverve ”bygningsløse” ejendomme.

Endvidere er det nu muligt at undgå alt for mange utidssvarende bygninger med store vedligeholdelsesomkostninger til følge. Så for hver krone der er sparet ved ikke at erhverve bygninger er der flere midler til erhvervelse af arealer, altså fra færre m2 til flere hektar. Grundlæggende er det jo også dyrkningsfladen der er den interessante i forhold til selskabets og fondens formål.

Grundlæggende kan man sige:

” Selskabet har med denne investering givet sig selv et større spillerum for at efterleve sit formål ”.

Med et erklæret mål om at alle selskabets ejendomme skal være rentable, så er der naturligvis også tænkt rentabilitet ind på denne ejendom. Dens primære funktion bliver dog at stuehuset skal fungere som udlejningsbolig, således at bla. bopælspligten efterleves. Ejendommen er således også valgt med det for øje. Der er tale om ikke færre end 221 m2 meget velholdt boligareal. Endvidere en stald med mulighed for hestehold og al jorden samlet i et stykke. Så sagt i ejendomsmægler terminologi ” Naturskøn beliggenhed, stort velholdt stuehus, med mulighed for hestehold, centralt placeret i forhold til Aarhus”.

Ved købet af denne ejendom, fik tidligere ejere muligheden for at leje bygningen, indtil de har fundet deres nye bolig. Det betyder at ejendommen er lejet ud fra første dag og til en pris som sikrer rentabiliteten. I øvrigt skal rentabiliteten også ses i det faktum at der øjensynligt undgås for mange investeringer i driftstunge bygninger andetsteds. Endvidere giver denne ejendom os muligheden for at kunne erhverve jord fra en given nabo til en økologisk landmand og så sikre den økologiske landmand muligheden for at udvide med en forpagtningsaftale. Dette er bla. tilfældet med vores investering i bygningsløs jord i Tøndermarsken (Pilegården) da de 72 hektar er lagt til denne ejendom og Pilegården havde netop ikke behov for et ekstra stuehus, stald og lade, som blot ville belaste deres forpagtningsafgift negativt.

Ejendommens placering, udover det naturskønne element, gør den også attraktiv for fremtidig udlejning, da den ligger meget centralt i Østjylland. 35 min. Kørsel fra Aarhus tæt på Silkeborg, Bjerringbro, Viborg og Randers.

Lejeaftalen er naturligvis sket med krav om at arealerne skal drives økologisk og at de restriktioner som er pålagt ejendommen overholdes. Arealerne til ejendommen er dels med en del § 3 naturområder, dels også sø-og åbeskyttelse og skovbyggelinje. Nok så vigtigt, så er ejendommen placeret midt i natura 2000 område da arealet er en del af habitatområde 45 ” Gudenå & Gjern bakker”.

På ejendommen er der også drikkevandsinteresser, så samlet set kan det konstateres at ejendommen på mange måder har en både rig og sårbar natur, det tager vi nu hånd om med en sikring af arealerne for fremtiden. Der er naturligvis ikke tale om en ejendom, som har et stort potentiale som landbrugsbedrift, hvilket heller ikke er målet med netop denne investering.

Den fremtidige udlejning m.m. forestås af daglig ledelse i Dansk Økojord a/s.

Pilegården, Møgeltønder.

Asger W Petersen og sønnen Arthur driver i dag 98 hektar økologisk jordbrug lige syd for Møgeltønder, i Tøndermarsken tæt op ad Vidåen og nabo til Nationalparken. Produktionen på Pilegården er bygget op om en meget klima-og miljøvenlig økologisk kyllingeproduktion.

På gården produceres der årligt 250.000 økologiske kyllinger og det sker fra topmoderne stalde, med super gode udearealer, bla. også verandaer, hvor kyllingerne får så naturligt et miljø som muligt, med grovfodertildeling (blanding af ært/byg/kløver) fra moderne robotter, her er dyrevelfærden i top. Udover en stimulerende hønsegård og energivenlige stalde drives der en del planteavl på gården, som er med til at sikre foder til alle kyllinger det er bla. produktion af korn, hestebønner, græs og energipil.

Energipilen bruges dels som vegetation i hønsegården dels til beplantning på markarealerne, kunne være til et lille vådområde for naturens vilde dyr og dels til høstning i form af energipil, som blandes med hønsegødning fra staldene og derefter komposteres og derved udvinder varme og en del kulstof bindes. Netop kulstofbindingen er central da komposten efterfølgende, når varmen er anvendt, bringes tilbage til jorden og husk det bedste sted at opbevare kulstof, er netop i jorden.

Overskudsproduktion af energipil sælges til kraftvarmeværket. Et jordvarmeanlæg pryder også gården og reducerer et olieforbrug på mere end 100.000 liter olie. Så på Pilegården tænkes der konstant i løsninger som er natur-miljø og klimavenlige og dette i kombination med en meget effektiv og energivenlig kyllingeproduktion hvor dyrevelfærd bare står øverst på listen dagligt.

Området i Tøndermarsken er et sårbart område og her er spisekammer for et utal af trækfugle, endvidere lavbundsområder og masser af vandløb, så der er al mulig grund til at passe ekstraordinært på naturen netop her.

Asger og Arthur bruger som de naturelskere de er, rigtig meget tid og energi på at sikre ikke bare den bestående natur men også at hjælpe den på vej, der hvor det giver mening. Eksempelvis ved ikke at dræne uhæmmet i et forholdsvis vådt hjørne af en mark, men i stedet lave hjørnet til en lille fin biotop, kunne være et mindre vådområde.

Som et led i aftalen med Dansk Økojord a/s har de ovenikøbet forpligtiget sig til i tæt samarbejde med Tønder kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening at kigge på hvilke yderligere spændende og visionære tiltag der kan gøres på bedriften i fremtiden.

Asger og Arthur henvendte sig til Dansk Økojord a/s, da de kunne se et potentiale ved at få noget mere jord, således at de kunne hæve deres selvforsyningsgrad med foder til kyllingerne. Det ville gøre dem mindre afhængige af dyrt indkøbt foder og ved at dyrke sine råvarer lokalt også formindske transportomkostninger, altså en klimavenlig og økonomisk løsning. Så fra 1 august kan Pilegården disponere over yderligere 72 hektar god marskjord, da Dansk Økojord a/s har erhvervet en væsentlig del af naboens arealer, disse arealer støder netop op til Vidåen, så med omlægningen af arealerne til økologisk kombineret med natur og klimatiltag ” vinder” ikke bare Vidåen men hele marsken, når den økologiske zone bliver større.

Med erhvervelsen af yderligere 72 hektar kan selvforsyningsgraden med foder hæves fra de nuværende ca. 40% til 70 %. Der er investeret i et afskalningsanlæg, således at den havre som skal produceres på arealerne kan afskalles (ellers kan kyllingerne ikke få det optimale ud af foderet). Havre har ydermere den fordel i det økologiske sædskifte, at den er god til at lukke for andet ukrudt og trives rigtig godt i den klassiske marskjord.

Umiddelbart kunne man tænke den tanke; Hvorfor ikke købe jorden selv og dermed undgå at ejerskabet, og dermed de krav det påfører, er hos andre end en selv?

Men netop Asger har tænkt på vigtigheden af at sikre næste generation gode betingelser for at føre driften videre, altså hvordan kan jeg sikre Arthur de bedste betingelser for et godt liv som økologisk landmand, et liv hvor børnebørn (Arthur er netop blevet far, så der er faktisk nu 3 generationer i og omkring Pilegården), ægtefælle og de omgivelser der omkranser Pilegården, naturen og lokalmiljøet, har en værdig fremtid til alles bedste. Dette liv vil uden tvivl være påvirket af økonomien, men ikke styret af økonomien, hvilket er et vilkår for rigtig mange landmænd i dag.

Forudsætningen er derfor at sikre næste generation ikke står med for stor gæld og en aftale med Dansk Økojord a/s gør netop at gælden er formindsket og Arthur skal ikke stille med stor egenkapital, den dag han tager over for far, et glidende generationsskifte er sat i gang. Så på Pilegården er der tænkt store tanker for næste generation, naturen, økologien og dyrevelfærden.

Det er aftalt med Pilegården, at der skal laves arrangement som henvender sig specifikt til aktionærerne i Dansk Økojord a/s enten i form af åben hus eller special tilbud på kyllinger eller noget af det gode lammekød som Pilegården også producerer i marsken. Som aktionær hører du naturligvis nærmere.

Solhøjgård, Nørup

Det har længe været en drøm og et ønske for os, at eje eget landbrug. Vi har begge arbejdet på flere forskellige, store landbrug, hvor man ofte er specialiseret indenfor et bestemt område, men ikke kommer rundt på de resterende ‘afdelinger’. Det er ikke drømmen for os!  

Vi ønsker et landbrug hvor vi selv er med hele vejen rundt og hvor der er plads og tid til at gøre tingene grundigt, gennemtænkt og med øje for, at det er dyrene der bestemmer tempoet.  

Derudover har det været et stort ønske for os, at være mere sammen med vores børn, ved at grænsen mellem arbejde og hjem bliver mere flydende. Vi vil gerne give dem et naturligt forhold til dyrene, ved at have muligheden for at de bliver en del af den daglige pasning, i det omfang det kan lade sig gøre.  

Ved at vi skal have 150 årssøer og at vi er 2 personer til at passe dem, vil der være netop den mulighed for, at være med hele vejen rundt og have tid til, at tingene tager længere tid, når man har børnene med til at hjælpe.”

Således skriver Helle og Per i deres forretningsplan for Solhøjgård. 

Ejendommen Solhøjgård blev købt 1 marts 2020 og er på 54 hektar. Stuehuset og driftsbygninger samt 7 hektar jord omkring ejendommen er erhvervet af Helle og Per. Dansk Økojord ejer således de resterende 47 hektar.

Solhøjgård er placeret i mellem Billund og Gadbjerg ved den mindre by Nørup. 

Solhøjgård vil producere smågrise, som sælges videre til opfedning, således er der inden sommeren er gået flyttet 150 søer ind i egen hytte og med bad på marken (sølehul). Der vil blive produceret ca. 3800 smågrise om året, alle med krølle på halen og opvokset under åben himmel.

Søerne optager ikke alt plads, så en del af arealerne skal anvendes til almindelig økologisk planteavl primært med byghelsæd og græshelsæd.

Over tid er det planen at de fleste maskiner på ejendommen skal være eldrevet. Og for biodiversiteten er der planer om flere vildthegn og beplantning generelt . Bla. skal en ca. 10 hektar nåleskov omdannes til en løvskov, med størres diversitet. Bistader og insekthoteller er allerede på tegnebrættet.

Området er meget interessant for bla. TREFOR da arealerne har potentiale til at være nyt indvindingsområde af god drikkevand, som således kan sikres mod mødet med pesticider. Dansk Økojord a/s er i dialog med TREFOR i forhold til hvorledes at arealerne kan anvendes bedst muligt.

IMG-4652

Ørbækgård, Lejre

Ørbækgården ligger i Lejre og danner rammen om et familielandbrug, 

alsidigt på mange måder og selvforsynende med kød, mel og grønsager.

Gården består af 33,6 ha, og drives af Rikke & Lars samt vores tilsammen 6 børn. Jordbrugsfonden overtog kort efter købet, i foråret 2020 jorden ned imod 

Roskilde fjord, 15 ha opdyrket jord og 4 ha strandeng.

Resten af jorden inkl. 4 ha våd eng og 1 ha fredskov tilhører selve Ørbækgården.

Jorden løber langs Roskilde fjord samt Ørbæk Å og grænser ligeledes op til adskillige vandboringer under Fors forsyning.

Lejre er vandindvindings område for både Roskilde, Holbæk og Københavnskommune og ligger under indsatsområde og det giver derfor særdeles god mening at dyrke jorden økologisk og med omtanke. 

Vi er begge uddannede landmænd og har igennem mange år arbejdet med økologien og gør stadig på fuldtid.

Ørbæk er et længe ventet ønske om at have vores eget, at nørde lidt med egne ideer og have vores eget jord under neglene.

”Men allermest ønsker vi at videregive læringen omkring det selvforsynende og værdien af at bruge og passe naturen til vores børn”

Idegrundlaget for Ørbækgården er dyrkning af det nordiske korn og opformering af mere specifikke kornsorter, selvforsyning med årstidernes grønt og kødkvæg til skånsom afgræsning og af engarealerne for at bibeholde biodiversiteten og bla. det mangfoldige fugleliv langs Roskilde fjord.

Og med et alsidigt sædskifte og naturtiltag ser vi Ørbæk som et selvstændigt lille økosystem og glæder os til at udvikle det, næst kommende tiltag må være bistader.

TOP