EJENDOMME

Med nu i alt 10 investeringer har Dansk Økojord a/s nu købt 681 hektar, siden selskabet blev stiftet i februar 2018. Således er der nu investeret mere end 79 mio. kr.
Læs om de enkelte ejendomme herunder.

"BAVNGÅRD", Sinding Hedevej 6, Silkeborg

Lige udenfor Silkeborg på landevejen mod Viborg ligger en lille by kaldet Skægkær, og få km mod vest kommer byen Sinding efterfulgt af byen Kragelund. Her investerede Dansk Økojord a/s 1. marts 2019 i ejendommen Bavngård  på 233 hektar. Egentlig er der tale om to ejendomme, én beliggende i Skægkær og en i Kragelund, men det var en samlet bedrift med 240 malkekøer. Planen er, at  Bavngård skal sælges videre til vores forpagter, Jonathan Nielsen, når han har afviklet sit nuværende hus. Bavngård bliver med ca. tre hektar basis for Jonathans videre drift. Jonathans far driver i dag en økologisk mælkeproduktion i Sinding. Planen er, at Jonathan skal huse sin fars ungdyr i staldene på Bavngård og samtidigt producere en masse god, økologisk foder til sin fars køer. Den gode mælk fra køerne havner på Them mejeri, så måske du har smagt nogle af deres gode, økologiske oste.

Grundlæggende skal Jonathan være økologisk planteavler og leje stalden ud til ungdyr. Jonathan har store planer med sin planteavl, hvor der skal være alt fra kartofler, grovfoder til køer, frøgræs og korn.

Ved Bavngård er der endvidere 16 hektar drikkevandsområde, som vi nu sikrer med en økologisk drift i overfladen, altså endnu et område som frisættes for mødet med pesticider. 

Den anden ejendom, som ligger i Skægkær bliver solgt fra i løbet af den nærmeste fremtid. Det betyder, at man kan erhverve en ejendom med ca. 19 hektar, heraf ca. ni hektar fredskov bynært til Silkeborg. I alt betyder det, at når alle handler er på plads ultimo 2019, har Dansk Økojord a/s sikret omlægning af 211 hektar tæt på Silkeborg og den skønne natur i området.

"Bjørnekær", Brændholtvej 76, 4350 Ugerløse

I Holbækegnen, ved Ugerløse, lige nedenfor Brorfelde er der investeret i 55 hektar konventionel landbrugsjord, som blev omlagt til økologisk jord fra 1. august 2019. Dansk Økojord a/s har alene investeret i jorden. Bygningsmassen er købt af Thomas Forsingdal Hansen, der forpagter al jorden , som ejes af Dansk Økojord a/s.

Thomas er en ung mand på 40 år, som, ved siden af sit job ved Banedanmark, nu skal bruge sine mange års erfaring fra landbrug hos både familie og venner, for slet ikke at tale om sin tid hos en maskinstation, til at drive en alsidig økologisk planteproduktion. Arealerne ligger utroligt naturskønt, og det meget bakkede terræn skaber nogle fantastiske formationer. Thomas har lagt nogle visionære planer, dels for planteavlsbedriften, dels for den natur-og vildtpleje, der skal foregå på arealerne. Der vil således være tale om en meget alsidig planteproduktion, hvor forskellige kornsorter indgår i et spændende sædskifte, herunder også sikring af en del permanentgræs og kløvergræs som forfrugt til bla. kornproduktionen.

Området er ikke alene naturrigt, men også naturfølsomt. Her er § 3 områder, moser, mergelgrave, bevaringsværdige stendiger og hegn og meget store indvindingsområder af drikkevand til Ugerløse vandværk. Det hele er omgivet af rigtig meget fredskov.

Thomas har sammensat et meget kompetent gårdråd som i samarbejde med ham selv og Dansk Økojord a/s vil udvikle på bedriften og meget gerne vise, hvorledes sårbar natur kan sikres samtidig med, at der foregår en udvikling og en decideret planteproduktion. Thomas har endvidere gjort sig tanker om, hvorledes der kan foretages en række tiltag på bedriften i forhold til øget klimasikring. F.eks. er han optaget af, hvordan der kan bindes mere kulstof i jorden, og hvordan maskinparken kan gøres mere klimavenlig.

"LUNDTOFTHØJ" Kværsvej 11, 6200 Aabenraa

Kim Nielsson har drevet ”Lundtofthøj” i mere end 34 år og har været meget aktiv i de økologiske kredse og visionær på vegne af landbruget, og økologien i særdeleshed. Kim besluttede sig i foråret 2018 for at afhænde sin ejendom til Dansk Økojord a/s på meget favorable vilkår. Det var magtpåliggende for Kim at sikre næste generation en mulighed for at komme ind i erhvervet og ved samme lejlighed sikre, at hans landbrug vedblev at være økologisk. Derfor rettede Kim henvendelse til Dansk Økojord a/s.

Ejendommen er beliggende i et meget skønt naturområde sydøst for Søgård sø, direkte syd for et stort fuglereservat og gamle højmoser. Desuden lever den sjældne hasselmus i området. Selve jorden, som ligger tæt omkring ejendommen, består overvejende af permanent græs og er en forholdsvis frugtbar jord med store potentialer. Ejendommen er oplagt til en drift med højværdiafgrøder kombineret med direkte salg til de omkringliggende byer. I en radius af 25 km ligger byerne Flensborg, Sønderborg, Gråsten og Aabenraa.

__

Forpagter har ordet;

Vi ønsker et familielandbrug! 

På vores slægtsgård Kværsløkke samt på Lundtofthøj, vil vi gerne have tiden til at drive jorden selv, samtidig med, at vi har tid til vores 3 børn og har dem med i driften, når de har lyst. Dette gør, at alt tager længere tid, men det giver os også muligheden for at lære vores børn værdien af at passe på naturen og på denne måde at nyde naturen endnu mere.

Dette er grunden til, at vi, Lars og Katrine, i 2018 besluttede at starte med at drive jorden økologisk på Kværsløkke, og ikke længere leje jorden ud til konventionelle landmænd. 

Vi er nye som selvstændige planteavlere, men har arbejdet med landbrug og natur, både i vores erhverv som landmand, som miljø- og naturteknolog samt i vores fritid.

Vores 3 børn er blevet passet hjemme indtil de startede i børnehave og de er vant til samvær og nærvær, og dette ønsker vi forenenligt med vores måde at drive landbrug på.

Vi er altid et sted på gården og ofte igang, så grænsen mellem arbejde og fritid er flydende, men dette gør det muligt for os at være meget sammen med vores børn, hvilket er en forudsætning for os, for at drive et landbrug.

Vi købte Lundtofthøj i sommeren 2020 og fik nu muligheden for at drive yderligere 21 ha. af Dansk Økojord a/s, jord som har været drevet økologisk siden 1986. Forpagtningen af jorden omkring Lundtofthøj passer godt ind i vores strategi om at have beskæftigelse til os begge, samt at kunne sikre et alsidigt sædskifte. Som økologiske planteavlere synes vi, det er altafgørende at kunne planlægge og have et sædskifte med tid til de rette afgrøder, mellemafgrøder og efterafgrøder.

Jorden ved Lundtofthøj og Kværsløkke ligger som økologiske biotoper mellem store konventionelle landmænd, i det naturskønne moræne landskab ved Kværs.

Kværsløkke har 70ha. og Lundtofthøj har 21ha. Sammen med vores 3 børn, ser vi frem til at kunne producere højkvalitets korn, frø, græs og proteinafgrøder til den danske befolkning.

Vi vil gerne øge biodiversiteten på landbrugsjordene og har defor iværksat opsætning af bistader på jorderne, lavet ”paddehoteller”, hvor nogle er nedgravede, og derved kommer til at virke som frostfrie overvintringskvarterer for padderne. Vi har også  indgået samarbejde med Kværs Idrætsfriskole om at lave redekasser til hasselmusen, som er konstateret i områet. På denne måde får vi også muligheden for, i samarbejde med skolen, at videreformidle vigtig læring til børnene om varetagelse af naturen. 

"KONGENSBRO" Truust Gade 85, 8882 Fårvang, Silkeborg kommune.

I juli 2018 investerede Dansk Økojord a/s i landbrugsejendommen på Truust Gade 85. Ejendommen er meget naturskønt beliggende ned til Gudenåen, og al jorden støder direkte op til åen. Arealet er på 7,6 hektar.

Ejendommen er primært købt for, at Dansk Økojord a/s kan få ”sin egen” ejendom. Forklaringen går tilbage til liberaliseringen af landbrugsloven i 2014, hvor det blev muligt at erhverve landbrugsjord overalt i landet, blot det bliver lagt til en eksisterende landbrugsejendom, og at bopælspligten bliver opfyldt.

Med denne investering har selskabet nu en ejendom, som sætter os i stand til at erhverve jord overalt i landet, primært landbrugsjord uden tilhørende bygningsmasse. Det betyder, at selskabet kan købe jord som sin primære investering, da man nu er i besiddelse af en eksisterende ejendom, hvor jorden kan lægges til. Det betyder ikke, at der ikke skal investeres i ejendomme med tilhørende bygningsmasse, men det betyder, at selskabet har fået friheden til at erhverve ”bygningsløse” ejendomme.

Endvidere er det nu muligt at undgå alt for mange utidssvarende bygninger med store vedligeholdelsesomkostninger til følge. Så for hver krone, der er sparet ved ikke at erhverve bygninger, er der flere midler til erhvervelse af arealer. Grundlæggende er det dyrkningsfladen der har interesse for selskabets og Fondens formål.

Med et erklæret mål om, at alle selskabets ejendomme skal være rentable, er der naturligvis også tænkt rentabilitet ind i denne ejendom. Dens primære funktion bliver dog, at stuehuset skal fungere som udlejningsbolig, således at bopælspligten efterleves. Der er tale om ikke færre end 221 m2 meget velholdt boligareal, en stald med mulighed for hestehold og al jorden samlet i et stykke. 

Ved købet af denne ejendom fik de tidligere ejere muligheden for at leje bygningen, indtil de havde fundet deres nye bolig. Det betød, at ejendommen blev lejet ud fra første dag og til en pris, som sikrede rentabiliteten. I øvrigt skal rentabiliteten også ses i det lys, at der øjensynligt undgås for mange investeringer i driftstunge bygninger andetsteds. Endvidere giver denne ejendom os muligheden for at kunne erhverve jord fra en given nabo til en økologisk landmand og dermed sikre den økologiske landmand muligheden for at udvide med en forpagtningsaftale. Dette er f.eks. tilfældet med vores investering i bygningsløs jord i Tøndermarsken (Pilegården), da de 72 hektar er lagt til denne ejendom, og Pilegården havde netop ikke behov for et ekstra stuehus, stald og lade, som blot ville belaste deres forpagtningsafgift negativt.

Udover det naturskønne element er ejendommens placering også attraktiv for fremtidig udlejning, da den ligger meget centralt i Østjylland. 35 min. kørsel fra Aarhus tæt på Silkeborg, Bjerringbro, Viborg og Randers.

Lejeaftalen er naturligvis sket med krav om, at arealerne skal drives økologisk, og at de restriktioner, som er pålagt ejendommen, overholdes. Arealerne til ejendommen består dels af en del § 3 naturområder, dels af sø-og å-beskyttelse samt en skovbyggelinje. Desuden er ejendommen placeret midt i Natura 2000-området, da arealet er en del af habitatområde 45: Gudenå & Gjern bakker.

På ejendommen er der også drikkevandsinteresser, så samlet set kan det konstateres, at ejendommen på mange måder har en både rig og sårbar natur. Det tager vi nu hånd om med en sikring af arealerne for fremtiden. Der er naturligvis ikke tale om en ejendom med et stort potentiale som landbrugsbedrift, hvilket heller ikke er målet med netop denne investering.

Dansk Økojord a/s har netop indgået aftale med et dansk IT selskab om at rejse 2 hektar klimaskov netop her på de skønne arealer ned til Gudenåen.

Den fremtidige udlejning m.m. forestås af daglig ledelse i Dansk Økojord a/s.

 

Pilegården, Møgeltønder.

Asger W. Petersen og sønnen Arthur driver i dag 98 hektar økologisk jordbrug lige syd for Møgeltønder, i Tøndermarsken tæt op ad Vidåen og nabo til Nationalparken. Produktionen på Pilegården er bygget op om en meget klima-og miljøvenlig økologisk kyllingeproduktion.

På gården produceres der årligt 250.000 økologiske kyllinger, og det sker fra topmoderne stalde med supergode udearealer, bla. verandaer, hvor kyllingerne får så naturligt et miljø som muligt, med grovfodertildeling (blanding af ært/byg/kløver) fra moderne robotter. Her er dyrevelfærden i top. Udover en stimulerende hønsegård og energivenlige stalde drives der en del planteavl på gården, som er med til at sikre foder til alle kyllinger, bla. produktion af korn, hestebønner, græs og energipil.

Energipilen bruges dels som vegetation i hønsegården, dels til beplantning på markarealerne, som kan blive til et lille vådområde for naturens vilde dyr. Hvis energipilen blandes med hønsegødning fra staldene og komposteres, kan der udvindes varme og en del kulstof bindes. Netop kulstofbindingen er central, da komposten efterfølgende, når varmen er anvendt, bringes tilbage til jorden. Husk, det bedste sted at opbevare kulstof er netop i jorden!

Overskudsproduktion af energipil sælges til kraftvarmeværket. Et jordvarmeanlæg pryder også gården og reducerer et olieforbrug på mere end 100.000 liter olie. Så på Pilegården tænkes der konstant i løsninger, som er natur-, miljø- og klimavenlige, og dette sker i kombination med en meget effektiv og energivenlig kyllingeproduktion, hvor dyrevelfærd står øverst på listen.

Området i Tøndermarsken er sårbart og spisekammer for et utal af trækfugle. Det er endvidere lavbundsområde med masser af vandløb, så der er al mulig grund til at passe ekstraordinært på naturen netop her.

Asger og Arthur bruger, som de naturelskere de er, rigtig meget tid og energi på at sikre ikke bare den bestående natur, men også at hjælpe den på vej, der hvor det giver mening. Eksempelvis ved ikke at dræne uhæmmet i et forholdsvis vådt hjørne af en mark, men i stedet lave hjørnet til en lille, fin biotop, der i sig selv kunne være et mindre vådområde.

Som et led i aftalen med Dansk Økojord a/s har de forpligtiget sig til, i tæt samarbejde med Tønder kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening, at undersøge yderligere spændende og visionære tiltag til bedriften i fremtiden. Således har Pilegården i foråret 2020 etableret store naturområder herunder flere vandhuller og mange nye træer, et godt eksempel på en spændende og visionær naturplan.

Asger og Arthur henvendte sig til Dansk Økojord a/s, da de kunne se et potentiale ved at få noget mere jord, således at de kunne hæve deres selvforsyningsgrad med foder til kyllingerne. Det ville gøre dem mindre afhængige af dyrt indkøbt foder, og ved at dyrke råvarer lokalt kan det også formindske transportomkostninger. Det er altså en klimavenlig og økonomisk løsning. Så fra 1. august 2018 kan Pilegården disponere over yderligere 72 hektar god marskjord, da Dansk Økojord a/s har erhvervet en væsentlig del af naboens arealer, der støder netop op til Vidåen. Med omlægningen af arealerne til økologisk jord kombineret med natur og klimatiltag vinder ikke bare Vidåen, men hele marsken, når den økologiske zone bliver større.

Med erhvervelsen af yderligere 72 hektar kan selvforsyningsgraden med foder hæves fra de nuværende ca. 40% til 70 %. Der er investeret i et afskalningsanlæg, således at den havre, som skal produceres på arealerne, kan afskalles (ellers kan kyllingerne ikke få det optimale ud af foderet). Havre har ydermere den fordel i det økologiske sædskifte, at den er god til at lukke for andet ukrudt og trives rigtig godt i den klassiske marskjord.

Umiddelbart kunne man tænke den tanke; Hvorfor ikke købe jorden selv og dermed undgå at ejerskabet, og dermed de krav, det påfører, er hos andre end en selv?

Men Asger har tænkt på vigtigheden af at sikre næste generation gode betingelser for at føre driften videre med et familieliv i tre generationer i og omkring Pilegården. Dette liv vil uden tvivl være påvirket af, men ikke styret af økonomi, hvilket er et vigtigt vilkår for rigtig mange landmænd i dag.

Forudsætningen er derfor at sikre, at næste generation ikke står med for stor gæld. En aftale med Dansk Økojord a/s gør netop, at gælden er formindsket, og Arthur skal ikke stille med stor egenkapital, den dag han tager over for sin far; et glidende generationsskifte er sat i gang. Så på Pilegården er der tænkt store tanker for næste generation, naturen, økologien og dyrevelfærden.

Det er aftalt med Pilegården, at der skal laves arrangement, som henvender sig specifikt til aktionærerne i Dansk Økojord a/s enten i form af åbent hus eller specialtilbud på kyllinger, eller noget af det gode lammekød, som Pilegården også producerer i marsken. Som aktionær hører du naturligvis nærmere.

"SOLHØJGÅRD", Nørup

Ejendommen Solhøjgård blev købt 1 marts 2020 og er på 54 hektar. Stuehuset og driftsbygninger samt syv hektar jord omkring ejendommen er erhvervet af Helle og Per. Dansk Økojord a/s ejer således de resterende 47 hektar.

Solhøjgård er placeret i mellem Billund og Gadbjerg ved den mindre by Nørup. 

Solhøjgård vil producere smågrise, som sælges videre til opfedning, således er der inden sommeren er gået flyttet 150 søer ind i egen hytte og med bad på marken (sølehul). Der vil blive produceret ca. 3800 smågrise om året, alle med krølle på halen og opvokset under åben himmel.

Søerne optager ikke al pladsen, så en del af arealerne skal anvendes til almindelig økologisk planteavl, primært med byghelsæd og græshelsæd.

Helle og Per skriver i deres forretningsplan for Solhøjgård:

Det har længe været en drøm og et ønske for os at eje eget landbrug. Vi har begge arbejdet på flere forskellige, store landbrug, hvor man ofte er specialiseret indenfor et bestemt område, men ikke kommer rundt på de resterende ‘afdelinger’. Det er ikke drømmen for os!  

Vi ønsker et landbrug, hvor vi selv er med hele vejen rundt, og hvor der er plads og tid til at gøre tingene grundigt, gennemtænkt og med øje for, at det er dyrene, der bestemmer tempoet.  

Derudover har det været et stort ønske for os at være mere sammen med vores børn ved at gøre grænsen mellem arbejde og hjem mere flydende. Vi vil gerne give dem et naturligt forhold til dyrene ved at de får muligheden for at blive en del af den daglige pasning i det omfang, det kan lade sig gøre.  

Ved at vi skal have 150 årssøer, og at vi er to personer til at passe dem, vil der være netop den mulighed for at være med hele vejen rundt og have tid til, at tingene tager længere tid, når man har børnene med til at hjælpe.

Over tid er det planen, at de fleste maskiner på ejendommen skal være eldrevet. Og for biodiversiteten er der planer om flere vildthegn og beplantning generelt. Bl.a. skal en ca. 10 hektar nåleskov omdannes til løvskov med størres diversitet. Bistader og insekthoteller er allerede på tegnebrættet.

Området er meget interessant for bla. TREFOR, da arealerne har potentiale til at være nyt indvindingsområde af godt drikkevand, der således kan sikres mod mødet med pesticider. Dansk Økojord a/s er i dialog med TREFOR i forhold til, hvorledes arealerne kan anvendes bedst muligt.
IMG-4652

"ØRBÆKGÅRD", Lejre

Ørbækgården ligger i Lejre og danner rammen om et familielandbrug, der er alsidigt på mange måder og selvforsynende med kød, mel og grønsager.

Gården består af 33,6 ha og drives af Rikke & Lars samt deres tilsammen seks børn. Dansk Økojord a/s overtog i foråret 2020 15 ha opdyrket jord og fire ha strandeng ned imod Roskilde fjord.

Resten af jorden inkl. fire ha våd eng og en ha fredskov tilhører selve Ørbækgården.

Jorden løber langs Roskilde fjord samt Ørbæk Å og grænser op til adskillige vandboringer under Fors forsyning.

Lejre er vandindvindingsområde for både Roskilde, Holbæk og Københavns kommune og ligger i område med særligindsats for drikkevandsbeskyttelse og det giver derfor særdeles god mening at dyrke jorden økologisk og med omtanke. 

Rikke og Lars er begge uddannet landmænd og har igennem mange år arbejdet med økologi. Ørbæk er et længe ventet ønske om at have deres eget, at nørde med egne ideer og have egen jord under neglene.

Men allermest ønsker vi at videregive læringen omkring det selvforsynende og værdien af at bruge og passe naturen til vores børn

Idegrundlaget for Ørbækgården er dyrkning af det nordiske korn og opformering af mere specifikke kornsorter, selvforsyning med årstidernes grønt og kødkvæg til skånsom afgræsning og af engarealerne for at bibeholde biodiversiteten og bla. det mangfoldige fugleliv langs Roskilde fjord.

Med et alsidigt sædskifte og naturtiltag kan Ørbæk ses som et selvstændigt, lille økosystem, og Rikke og Lars glæder sig til at udvikle det og fremover også etablere bistader.

WARMING ØKOLOGI

Warming Økologi består af økologisk planteavl samt en mindre studeproduktion. Bag Warming Økologi står Klaus Warming samt hans far Hans Warming. Danmarks Økologiske Jordbrugsfond via Dansk Økojord a/s hjælper med et generationsskifte og har købt ca 120 ha agerjord.

Klaus 41 år og er uddannet agrarøkonom. Han bor sammen med Rikke Marloth, og sammen har de fem børn. Interessen for naturen og økologien er et fælles udgangspunkt for hele familien. Klaus er ”fuldblods-økolog” med fuldskæg og interesse for at arbejde i samspil med naturen og udvikle gode råvarer. 

Tidligere har Klaus arbejdet med både med køer, grise, får og geder samt planteavl. Men nu er den primære energi lagt i plantavl.

Warming økologi driver ca 450 ha planteavl hvor det hele er forpagtet, ca halvdelen på Fyn ved Ringe resten omkring Sdr Hygum mellem Rødding og Ribe.

I markerne dyrkes der der mange forskellige afgrøder både til konsum samt dyrefoder. alle afgrøder er suppleret op med efterafgrøder, som er en ”motor” i sædskiftet. Klaus tror på et alsidigt sædskifte, der gør landbruget mere robust.

 Der er ingen målsætning om at skulle eje jorden, men mere en målsætning om at kunne lave en forretning, der arbejder med naturen, biodiversitet, og hvor familielivet også har en høj prioritering.

Valget om at være økologisk landmand er en del af løsningen for fremtidens landbrug, hvor landbruget skal tilpasse sig til de krav, der stilles fra forbrugerne, samtidig med, at vi skal passe godt på vores jord.

Fladhøjgård I/S drives af Per Tinghøj og Thomas Thomsen

Per og Ingeborg overtog Fladhøjgård i 1997 efter Pers forældre og lagde det dengang om til økologi. Per og Ingeborg startede med en ammekvægsbesætning, men ændrede senere kurs til stude. Siden har det vokset og flere dyr er der kommet til. 

Thomas og Line har to børn, Line er Pers datter. I Juni 2019 købte Thomas, Ingeborg ud og driver så landbruget 50/50 i et I/S med Per.

Vi har en studeproduktion på godt 600 dyr. Vi opkøber stude og krydsningskalve fra malkekvægbesætninger, når de er ovre mælkeperioden på 3 mdr. vores opgave er at fede dem op og gøre dem klar til slagt. Hele sommeren er de ude og græsse, vi kombinerer mellem naturpleje og nyere græsmarker for at sikre tilvæksten og kvaliteten på kalvene. Derudover er vi stort set selvforsynet med foder, vi køber en kalveblanding ind til de mindste, men undersøger mulighederne for selv at lave en kalveblanding, så vi kan blive 100% selvforsynet.

Markdriften består af 570 hektar, heraf 121 ha ejet, 89 ha lejet af jordbrugsfonden og de resterende 360 ha af Esbjerg kommune og andre private i området. I markplanen udgør en stor del afgræsningsarealer og slætgræsmarker. Som salgsafgrøder arbejder vi med byg, rug, havre, grynhavre, hvede, raps og hestebønner. Vi prøver at have et sundt sædskifte, hvor græs er en del af det.

Fladhøjgård består af 114 ha og har et staldanlæg som egner sig godt til de mindre dyr, det er også her de mindste kalve går på græs og bliver suppleringsfodret i sommerhalvåret.

Borgely blev købt til i November 2020, den består af 96 ha og en bygningsmasse der har rummet 140 køer med opdræt. I dag har vi bygningsmassen og 7 ha jord og de resterende 89 ha forpagtes af jordbrugsfonden. Staldene vil blive brugt til de største dyr, her kan de gå fra de to stalde ud på græsmarker rundt om gården og blive suppleringsfodret indenfor.

TOP