Nyttig info

Alt nedenstående info var i forbindelse med tegningsperioden (01.09.2017-31.01.2018) relevant. En del af det kan forsat have relevans.

COOP amba Danmark – Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening indgik fredag d. 15. december en aftale om i fællesskab at give alle danskere muligheden for at købe en økologisk folkeaktie.

Via COOP´s platform for crowdfunding kan man købe en økologisk folkeaktie . Denne aktie er ikke at forveksle med de ordinære aktier som Dansk Økojord A/S (under stiftelse) udsteder.

De 3 foreninger vil, måtte de sælge folkeaktier nok, investere deres midler i ordinære aktier hos Dansk Økojord A/S. Vi er meget stolte og beæret over at sådant samarbejde, hvor 3 parter via deres fælles værdisæt, sætter handling bag ord og vælger at prioritere netop vores projekt. Tak for det. //Kim Qvist, Direktør i DØJ

Se: www.crowdfunding.coop.dk

 

?  Kan jeg tegne aktier til mine børn eller børnebørn: Ja det kan man godt. 

Man udfylder tegningsblanketens side 1 med barnets navn. Tegningsblanketens side 2 er til dig, som investor.

?  Hvis man er flere der vil tegne sammen? Hvordan gør man så?

Det kan man godt. Men det kræver at mindst én kan levere et CVR-NR eller CPR-NR på vegne af flokken.

? Hvad koster én aktie og hvad er mindste investering?

En aktie koster 1000 kr, man forpligtiger sig til at købe minimum 25 stk. Det betyder at mindste investering er 25.500,00 kr (incl. overkurs)

Investering af pensionsmidler

Du kan placere en del af din pensionsopsparing i unoterede aktier, Dansk Økojords aktier er unoterede.

Du kan investere din privat tegnede rate- og/eller kapitalpension, som du har i depot hos din bank, til køb af unoterede aktier.

Bemærk at du skal have opsparet mindst kr. 500.000 i pensionsdepotet, før du kan investere.

Du må maksimalt eje 25 % af selskabet.

Samtidig må du højst investere 20 % af din pensionsopsparing, hvis den er under kr. 2 mio. og højst 50 % af den del af din opsparing, der ligger mellem kr. 2 og 4 mio.

Pensionsopsparing / Maksimal investering (alle beløb i DKK)

500.000 / 100.000
1.000.000 / 200.000
1.500.000 / 300.000
2.000.000 / 400.000

 

Download dokument om pensionsmidler her:  pensionsmidler

Hæftelse

Som investor i Dansk Økojord A/S hæfter man ikke for mere end sit indskud. Det vil sige, at der er ikke nogen personlig hæftelse, men der er en risiko for, at man ikke får sit indskud tilbage. Det følger af selskabslovgivningen, hvorefter et aktieselskab er en juridisk person med begrænset hæftelse.

 

CSR & jordbrugsfonden

 

Eller download CSR dokumentet her: CSR-Jordbrugsfond.docx

Vedtægter for fonden: 

Vedtægter – 15.02.2017

 

Der er mulighed for at donere fonden midler, i stedet for at købe aktier.

Vi henleder dog opmærksomheden på at der ikke kan foretages fradrag hos Skat for donationen.

Det skyldes at fonden for nuværende ikke er godkendt efter ligningslovens § 8A & 12. En godkendelse til fradrag efter ligningsloven, kan først ske når mere end 200 personer har bidraget til fonden i form af donation/gave.

En sådan godkendelse kan først etableres fra 2018 og under forudsætning af, at mere end 200 personer har doneret i 2017.

Måtte du ønske at donere fonden midler kan penge overføres til konto i Andelskassen Merkur; 8401 1718032

 

PAL skat

Der skal betales pensionsafkastskat (PAL skat) med 15,3 % af såvel årets udbytte af de unoterede aktier, som af kursgevinster på disse. Helt på samme måde som ved investering i børsnoterede aktier.

Oplysninger til depot banken

Investeringer i unoterede aktier skal værdiansættes hvert år af hensyn til PAL-beskatningen. Du skal derfor hvert år senest den 1. december huske at give dit pengeinstitut oplysninger om værdien af de unoterede aktier, dvs. aktiernes regnskabsmæssige indre værdi ifølge senest aflagte årsregnskab.

Disclaimer:

Dette er en overordnet orientering om reglerne for placering af selvadministrerede pensionsmidler i unoterede aktier. Det kan ikke anses for at være en investeringsvejledning eller en opfordring til investering. Individuelle forhold kan være væsentlige i f.m. investering af pensionsmidler. Søg derfor altid professionel bistand, inden der tages investeringsbeslutning.