EJENDOMME

Til d.d har Dansk Økojord A/S investeret i 2 konkrete ejendomme i henholdsvis Sønderjylland og Midtjylland. Der er investeret for i alt 11.742.000 kr for i alt 80 Ha + et enkelt bygningssæt. Af beløbet udgør realkreditbelåningen ca. 8.200.000 kr.

Der forventes afsluttet aftaler i efteråret på yderligere 3 ejendomme henholdsvis i Vestsjælland, Vestjylland og Sønderjylland på til sammen ca. 200 hektar.

Endvidere er der p.t. 5-7 projekter i støbeskeen, som alle er i proces henover efteråret og begyndende vinter.

Investeringen i ejendommen v. Kongensbro, Truust , Midtjylland er sket med det for øje at selskabet derved har egen domicilejendom, hvilket betyder at der kan erhverves jord overalt i Danmark, hvor jorden lægges til domicilejendommen og derved opretholdes dels landbrugspligt, dels bopælspligt.

Det har den positive konsekvens, at der kan anvendes flere midler på jordkøb i stedet for alt for mange driftsbygninger, og det er netop jorden som er vores vigtigste ressource.

Scroll ned for at se de konkrete ejendomme.

Truust Gade 85, 8882 Fårvang, Silkeborg kommune.

1 juli 2018 investerede Dansk Økojord a/s i landbrugsejendommen Truust Gade 85. Ejendommen er meget naturskønt beliggende ned til Gudenåen, al jorden støder direkte op til åen. Arealet er på 7,6 hektar.

Ejendommen er primært købt med det for øje at Dansk Økojord a/s har sin ”egen” ejendom, forståetsåledes at med den liberalisering af landbrugsloven i 2014, hvor det blev muligt at erhverve landbrugsjord overalt i landet, blot det blev lagt til en landbrugsejendom og at bopælspligten bliver opfyldt.

Med denne investering har selskabet nu en ejendom, som sætter os i stand til at erhverve jord overalt i landet, primært landbrugsjord uden tilhørende bygningsmasse. Det betyder at selskabet kan købe jordsom sin primære investering, da man nu er i besiddelse af en ejendom hvor jorden så kan lægges til. Detbetyder ikke at der ikke skal investeres i ejendomme med tilhørende bygningsmasse, men det betyder at selskabet har fået friheden til at erhverve ”bygningsløse” ejendomme.

Endvidere er det nu muligt at undgå alt for mange utidssvarende bygninger med store vedligeholdelsesomkostninger til følge. Så for hver krone der er sparet ved ikke at erhverve bygninger er der flere midler til erhvervelse af arealer, altså fra færre m2 til flere hektar. Grundlæggende er det jo også dyrkningsfladen der er den interessante i forhold til selskabets og fondens formål.

Grundlæggende kan man sige:

” Selskabet har med denne investering givet sig selv et større spillerum for at efterleve sit formål ”.

Med et erklæret mål om at alle selskabets ejendomme skal være rentable, så er der naturligvis også tænkt rentabilitet ind på denne ejendom. Dens primære funktion bliver dog at stuehuset skal fungere som udlejningsbolig, således at bla. bopælspligten efterleves. Ejendommen er således også valgt med det for øje. Der er tale om ikke færre end 221 m2 meget velholdt boligareal. Endvidere en stald med mulighed for hestehold og al jorden samlet i et stykke. Så sagt i ejendomsmægler terminologi ” Naturskøn beliggenhed, stort velholdt stuehus, med mulighed for hestehold, centralt placeret i forhold til Aarhus”.

Ved købet af denne ejendom, fik tidligere ejere muligheden for at leje bygningen, indtil de har fundet deres nye bolig. Det betyder at ejendommen er lejet ud fra første dag og til en pris som sikrer rentabiliteten. I øvrigt skal rentabiliteten også ses i det faktum at der øjensynligt undgås for mange investeringer i driftstunge bygninger andetsteds. Endvidere giver denne ejendom os muligheden for at kunne erhverve jord fra en given nabo til en økologisk landmand og så sikre den økologiske landmand muligheden for at udvide med en forpagtningsaftale. Dette er bla. tilfældet med vores investering i bygningsløs jord i Tøndermarsken (Pilegården) da de 72 hektar er lagt til denne ejendom og Pilegården havde netop ikke behov for et ekstra stuehus, stald og lade, som blot ville belaste deres forpagtningsafgift negativt.

Ejendommens placering, udover det naturskønne element, gør den også attraktiv for fremtidig udlejning, da den ligger meget centralt i Østjylland. 35 min. Kørsel fra Aarhus tæt på Silkeborg, Bjerringbro, Viborg og Randers.

Lejeaftalen er naturligvis sket med krav om at arealerne skal drives økologisk og at de restriktioner som er pålagt ejendommen overholdes. Arealerne til ejendommen er dels med en del § 3 naturområder, dels også sø-og åbeskyttelse og skovbyggelinje. Nok så vigtigt, så er ejendommen placeret midt i natura 2000 område da arealet er en del af habitatområde 45 ” Gudenå & Gjern bakker”.

På ejendommen er der også drikkevandsinteresser, så samlet set kan det konstateres at ejendommen på mange måder har en både rig og sårbar natur, det tager vi nu hånd om med en sikring af arealerne for fremtiden. Der er naturligvis ikke tale om en ejendom, som har et stort potentiale som landbrugsbedrift, hvilket heller ikke er målet med netop denne investering.

Den fremtidige udlejning m.m. forestås af daglig ledelse i Dansk Økojord a/s.

Pilegården, Møgeltønder.

Asger W Petersen og sønnen Arthur driver i dag 98 hektar økologisk jordbrug lige syd for Møgeltønder, i Tøndermarsken tæt op ad Vidåen og nabo til Nationalparken. Produktionen på Pilegården er bygget op om en meget klima-og miljøvenlig økologisk kyllingeproduktion.

På gården produceres der årligt 250.000 økologiske kyllinger og det sker fra topmoderne stalde, med super gode udearealer, bla. også verandaer, hvor kyllingerne får så naturligt et miljø som muligt, med grovfodertildeling (blanding af ært/byg/kløver) fra moderne robotter, her er dyrevelfærden i top. Udover en stimulerende hønsegård og energivenlige stalde drives der en del planteavl på gården, som er med til at sikre foder til alle kyllinger det er bla. produktion af korn, hestebønner, græs og energipil.

Energipilen bruges dels som vegetation i hønsegården dels til beplantning på markarealerne, kunne være til et lille vådområde for naturens vilde dyr og dels til høstning i form af energipil, som blandes med hønsegødning fra staldene og derefter komposteres og derved udvinder varme og en del kulstof bindes. Netop kulstofbindingen er central da komposten efterfølgende, når varmen er anvendt, bringes tilbage til jorden og husk det bedste sted at opbevare kulstof, er netop i jorden.

Overskudsproduktion af energipil sælges til kraftvarmeværket. Et jordvarmeanlæg pryder også gården og reducerer et olieforbrug på mere end 100.000 liter olie. Så på Pilegården tænkes der konstant i løsninger som er natur-miljø og klimavenlige og dette i kombination med en meget effektiv og energivenlig kyllingeproduktion hvor dyrevelfærd bare står øverst på listen dagligt.

Området i Tøndermarsken er et sårbart område og her er spisekammer for et utal af trækfugle, endvidere lavbundsområder og masser af vandløb, så der er al mulig grund til at passe ekstraordinært på naturen netop her.

Asger og Arthur bruger som de naturelskere de er, rigtig meget tid og energi på at sikre ikke bare den bestående natur men også at hjælpe den på vej, der hvor det giver mening. Eksempelvis ved ikke at dræne uhæmmet i et forholdsvis vådt hjørne af en mark, men i stedet lave hjørnet til en lille fin biotop, kunne være et mindre vådområde.

Som et led i aftalen med Dansk Økojord a/s har de ovenikøbet forpligtiget sig til i tæt samarbejde med Tønder kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening at kigge på hvilke yderligere spændende og visionære tiltag der kan gøres på bedriften i fremtiden.

Asger og Arthur henvendte sig til Dansk Økojord a/s, da de kunne se et potentiale ved at få noget mere jord, således at de kunne hæve deres selvforsyningsgrad med foder til kyllingerne. Det ville gøre dem mindre afhængige af dyrt indkøbt foder og ved at dyrke sine råvarer lokalt også formindske transportomkostninger, altså en klimavenlig og økonomisk løsning. Så fra 1 august kan Pilegården disponere over yderligere 72 hektar god marskjord, da Dansk Økojord a/s har erhvervet en væsentlig del af naboens arealer, disse arealer støder netop op til Vidåen, så med omlægningen af arealerne til økologisk kombineret med natur og klimatiltag ” vinder” ikke bare Vidåen men hele marsken, når den økologiske zone bliver større.

Med erhvervelsen af yderligere 72 hektar kan selvforsyningsgraden med foder hæves fra de nuværende ca. 40% til 70 %. Der er investeret i et afskalningsanlæg, således at den havre som skal produceres på arealerne kan afskalles (ellers kan kyllingerne ikke få det optimale ud af foderet). Havre har ydermere den fordel i det økologiske sædskifte, at den er god til at lukke for andet ukrudt og trives rigtig godt i den klassiske marskjord.

Umiddelbart kunne man tænke den tanke; Hvorfor ikke købe jorden selv og dermed undgå at ejerskabet, og dermed de krav det påfører, er hos andre end en selv?

Men netop Asger har tænkt på vigtigheden af at sikre næste generation gode betingelser for at føre driften videre, altså hvordan kan jeg sikre Arthur de bedste betingelser for et godt liv som økologisk landmand, et liv hvor børnebørn (Arthur er netop blevet far, så der er faktisk nu 3 generationer i og omkring Pilegården), ægtefælle og de omgivelser der omkranser Pilegården, naturen og lokalmiljøet, har en værdig fremtid til alles bedste. Dette liv vil uden tvivl være påvirket af økonomien, men ikke styret af økonomien, hvilket er et vilkår for rigtig mange landmænd i dag.

Forudsætningen er derfor at sikre næste generation ikke står med for stor gæld og en aftale med Dansk Økojord a/s gør netop at gælden er formindsket og Arthur skal ikke stille med stor egenkapital, den dag han tager over for far, et glidende generationsskifte er sat i gang. Så på Pilegården er der tænkt store tanker for næste generation, naturen, økologien og dyrevelfærden.

Det er aftalt med Pilegården, at der skal laves arrangement som henvender sig specifikt til aktionærerne i Dansk Økojord a/s enten i form af åben hus eller special tilbud på kyllinger eller noget af det gode lammekød som Pilegården også producerer i marsken. Som aktionær hører du naturligvis nærmere.

Varmt vand fra kompostering af energipil og hønsegødning sikre varmt vand til gulvvarmen hos de små kyllinger, som kræver 33 grader de første 2 uger.
proofreading and editing service
TOP